Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

ANBI informatie Zienn

Zienn heeft een ANBI status. Dit betekent dat:

  • Wij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen hoeven te betalen
  • Als wij zelf schenkingen doen in het algemeen belang, de ontvanger geen schenkbelasting hoeven te betalen
  • Onze donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Onze ANBI status vraagt ons onderstaande informatie makkelijk toegankelijk te maken. Ook de Stichting Vrienden van Zienn heeft een ANBI status. Hun ANBI informatie is te vinden onder de knop Vrienden van Zienn op deze site.

ANBI informatie Zienn 2016

Naam van de instelling
Stichting Zienn

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
818813726

Post- en bezoekadres
Oostergoweg 1-d, 8911 MA Leeuwarden
Postbus 2579, 8901 AB Leeuwarden
Telefoon 088 – 066 30 00
E-mail info@zienn.nl

Doelstelling

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan mensen die dakloos of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Het gaat om mensen die door allerlei omstandigheden sociaal erg kwetsbaar zijn. Zienn zal, waar nodig, de rol van pleitbezorger voor deze mensen op zich nemen. We werken aan omstandigheden waarin uitval en uitsluiting voorkomen kunnen worden.

Bestuurders

Beloningsbeleid

  • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering conform de door de NVTZ vastgestelde beloning voor toezichthouders in de zorg.
  • Voor de bestuursfunctie voor Zienn wordt de bezoldigingsregeling voor de zorg toegepast, zoals deze is vastgesteld door de NVTZ en NVZD. Bezoldiging vindt conform de hiervoor geldende normen plaats.
  • De salariëring van de werknemers van Zienn is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

(Financieel) Jaarverslag

  • Het officiële jaardocument en jaarrekening van Zienn zijn te vinden op de site van Jaarverslagen Zorg. Voer daar de naam Zienn in.
  • De populaire versie van ons jaardocument 2015 is hier te vinden (pagina 38/39).

Jaarplan 2016