Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Wij kiezen voor de meest kwetsbare mensen

We richten ons vooral op de meest kwetsbare burgers. Mensen die door de economische neergang en complexe stelselwijzigingen dak- of thuisloos zijn, of die dat dreigen te worden. Deze groep kampt met complexe en meervoudige problemen. Denk daarbij aan combinaties van armoede, schulden, psychische problemen, verslaving, werkloosheid of een (verstandelijke) beperking.

Het zijn mensen die vaak niet in staat zijnĀ om op eigen kracht of met de gebruikelijke hulp van andere personen uit het sociale netwerk, te voorzien in de basisvoorwaarden voor het bestaan. Ze hebben bijvoorbeeld geen onderdak, weinig inkomen, ondernemen nauwelijks activiteiten, ontberen contacten en/of hebben problemen met hun gezondheid.

Om deze mensen te kunnen helpen, is specifieke expertise op een breed terrein nodig. Die expertise heeft Zienn in huis. Zienn is gespecialiseerd in de begeleiding van deze groep mensen op alle levensterreinen.

Zienn gaat daarin verder dan anderen.