Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

2 begeleiders Nachtopvang Leeuwarden

voor gemiddeld 20 – 22 uren per week

Over de Nachtopvang

Wanneer mensen zijn aangewezen op een zwervend bestaan, dus letterlijk dak- en thuisloos zijn, biedt de Nachtopvang van Zienn in Leeuwarden uitkomst. De, kortgeleden naar de mooie nieuwe locatie ‘Wirdumerpoort’ verhuisde, voorziening biedt aan maximaal 52 mensen de meest basale opvang, namelijk een slaapplaats. Daarnaast kunnen de bezoekers er douchen en krijgen ze een maaltijd. Ook biedt de Nachtopvang medicijn- en inkomensbeheer. Indien mogelijk wordt toegeleid naar een structurele vorm van opvang en ondersteuning.
De Nachtopvang werkt nauw samen met interventiemedewerkers en trajectbegeleiders van Zienn. Daarnaast ook met de Fact-teams van de GGZ en VNN.
De Nachtopvang is een dynamische en boeiende werkplek met een team in ontwikkeling. Als je houdt van afwisseling en uitdaging, stevig in je schoenen staat en een betrokken maar professioneel werkend hulpverlener bent, nodigen we jou uit om te solliciteren.

Algemene kenmerken

Begeleider is een uitvoerende functie binnen de voorziening. Hij/zij biedt ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen cliënten, vraaggestuurd en cliëntgericht. De begeleider draagt verantwoordelijkheid voor de gang van zaken rondom de cliënten, werkt hierin zelfstandig, maar draagt geen eindverantwoordelijkheid.

Doel van de functie

Het bieden van ondersteuning op een sociaal-pedagogisch verantwoorde wijze aan cliënten, die zich in hun primaire leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is de cliënten, waar mogelijk, te begeleiden naar zelfstandig wonen en te handelen in een traject van reïntegratie/rehabilitatie en resocialisatie.

Resultaatgebieden

Behoefte en individuele hulpvraag inventariseren

• Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg en in gesprek met de cliënt en toetst dit regelmatig in het cliëntenoverleg van het team;
• Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening;
• Signaleert en inventariseert knelpunten, o.a. met betrekking tot het beheren van financiën, inventarisatie van schulden en bemiddeling bij/opstarten van schuldsanering, en bespreekt deze met deskundigen en in het team;
• Verwijst indien nodig door bij complexe problematiek, zowel in- als extern.
Resultaat: Behoefte, hulpvraag en mogelijkheden gesignaleerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidingsplan kan worden op- of bijgesteld.

Begeleidingsplan (mede) vormgeven
• Stelt een individueel begeleidingsplan op in overleg met de cliënt en geeft hieraan uitvoering; indien nodig in overleg met interne en/of externe disciplines;
• Geeft inhoud van activiteiten, individueel en groepsgericht en legt deze vast in het begeleidingsplan; doet voorstellen ter verbetering;
• Verzorgt de planning en de organisatie hiervan;
• Geeft inhoud aan AWBZ indicaties.
Resultaat: Begeleidingsplan mede vormgegeven, zodanig dat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden.

Begeleidingsplan uitvoeren
• Begeleidt cliënten, gericht op het in stand houden of verbeteren van de functies van de cliënt en/of oefent invloed uit op zijn/haar persoonlijk en sociaal functioneren;
• Bevordert een goede leefsituatie en ziet toe op naleving van de huisregels en individuele afspraken en kan, indien van toepassing, sancties van beperkte aard opleggen;
• Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen;
• Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven;
• Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt;
• Stimuleert participatie in groepen;
• Legt, indien nodig, samen met de cliënt contact met relevante instanties, b.v. met betrekking tot de uitkering;
• Stimuleert dagbesteding en ondersteunt cliënt bij het vinden van werk;
• Stimuleert huishoudelijke en/of recreatieve activiteiten;
• Voert, indien noodzakelijk, ondersteunende werkzaamheden uit;
• Rapporteert over werkzaamheden rond de cliënt in het cliëntenregistratiesysteem en verricht bijbehorende administratieve handelingen;
• Signaleert knelpunten en bespreekt deze met de leidinggevende en collega’s;
• Draagt mede zorg voor een optimaal woon-, leef- en werkklimaat;
• Treedt reactief en de-escalerend op in crisis- en conflictsituaties;
• Evalueert het begeleidingsplan en stelt dit indien nodig bij.
Resultaat: Begeleidingsplan uitgevoerd, zodanig dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en in staat is gestelde doelen te behalen op een inzichtelijke en methodische manier.

Dienstverlening optimaliseren
• Denkt actief mee in verbeteren van de dienstverlening;
• Neemt deel aan werkoverleg;
• Neemt deel aan (bij)scholingsactiviteiten;
• Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij;
• Draagt mede zorg voor naleving van het privacyreglement;
• Verricht overige voor de functie relevante neventaken.
Resultaat: Bijdrage geleverd aan optimalisering van de dienstverlening, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Profiel van de functie

Kennis
• MBO/HBO werk- en denkniveau, minstens een afgeronde opleiding SAW/SPW 4;
• Basiskennis van sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten;
• Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt;
• Vakkennis met betrekking tot verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, ongewenst gedrag en conflicthantering.

Specifieke functiekenmerken
• Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
• Cliëntgericht, vraaggestuurd en methodisch kunnen werken;
• Motiveren en stimuleren van cliënten;
• Creativiteit en improvisatievermogen voor het bedenken en organiseren van activiteiten;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Probleemoplossend vermogen;
• Kunnen onderhandelen en overleg voeren;
• Feedback kunnen geven en ontvangen;
• Een positieve en open houding richting cliënten en collega’s;
• Minimaal 3 jaar werkervaring.

Wij bieden:

• 2x een contract voor gemiddeld 20 – 22 uren per week voor de duur van een jaar;
• diensten van 07.30 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 23.30 uur;
• Inschaling volgens schaal 7, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2241,- en maximaal € 3130,- bruto per maand bij een volledig dienstverband;
• Pensioenregeling via PFZW
• Verder o.a. regelingen voor fietsenplan.

Interesse?

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Peter Damsma, interim hoofd Nachtopvang, op telefoonnummer 06 10 29 19 60. Een gerichte motivatie met curriculum vitae kun je tot en met 28 februari a.s., onder vermelding van functie en vacaturenummer 16.09, mailen naar vacatures@zienn.nl.

De 1e ronde gesprekken vinden plaats op 8 maart 2016 en de 2e ronde gesprekken vinden plaats op 14 en 15 maart 2016.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) waarbij getoetst is op screeningsprofiel 45 is voorwaarde voor benoeming.