Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Begeleider Zorg

per direct, 32 uren per week, standplaats Leeuwarden

Over Zorgopvang de Marene

Zorgopvang de Marene is een woonvoorziening in Leeuwarden voor 52 mensen die dak- en thuisloos zijn. De Marene biedt ze begeleiding, verzorging, verpleging én een thuis. Doorgaans gaat het om mensen met meervoudige problematiek: verplegings- of verzorgingsvraag, schulden, verslaving, psychische problematiek. De bewoners zijn verdeeld over zes groepen. Er is aandacht voor de bewoner als individu, maar ook als deelnemer aan een groep. Vanuit de visie op groepswonen worden sociale contacten gestimuleerd door het uitvoeren van alledaagse dingen en deelname aan dagbesteding. Per persoon is er een vaste begeleider, er wordt samengewerkt met externe betrokkenen, zoals VNN, Ouderenpsychiater, Verpleeghuisarts. De huisarts is de behandelaar. Zorgopvang de Marene is een prachtige werkplek met veel dynamiek. Als je houdt van afwisseling en uitdaging, stevig in je schoenen staat en een betrokken en professioneel werkend hulpverlener bent, nodigen we jou uit om te solliciteren.

Over de functie Begeleider Zorg

Begeleider Zorg is een uitvoerende functie. Je biedt ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen cliënten, vraaggestuurd en cliëntgericht. Je draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken rondom de cliënten, werkt hierin zelfstandig, maar draagt geen eindverantwoordelijkheid. Je werkt met en/of komt in aanraking met mensen die een (ernstige) psychosociale, psychiatrische of somatische stoornis hebben.

Doel van de functie
• Methodische begeleiding en verzorging van cliënten gericht op hun rehabilitatie en stabilisatie;
• Aanbieden van een voor de cliënt zo optimaal mogelijk woon- en leefklimaat.

Organisatorische positie
De begeleider Zorg valt onder de leidinggevende van Zorgopvang de Marene. Je ontvangt functionele aanwijzingen van de coördinerend verpleegkundige en/of behandelaars, zoals de arts. Je geeft zelf functioneel leiding aan de verzorgenden, de zorgondersteuners en stagiaires.

Resultaatgebieden

Behoefte en individuele hulpvraag inventariseren
• je vormt je een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg en in gesprek met de cliënt en toetst dit regelmatig;
• je verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening;
• je signaleert en inventariseert knelpunten, o.a. met betrekking tot het beheren van financiën, inventarisatie van schulden en bemiddeling bij/opstarten van schuldsanering, en bespreekt deze met deskundigen en in het cliëntenoverleg;
• je verwijst zo nodig door bij complexe problematiek, zowel in- als extern.
Resultaat: behoefte, hulpvraag en mogelijkheden gesignaleerd, zodat op basis van de verzamelde gegevens een actieplan kan worden opgesteld of bijgesteld.

Actieplan vormgeven
• je stelt een individueel actieplan op in overleg met de cliënt, en geeft hier uitvoering aan, waar nodig in overleg met interne en/of externe disciplines;
• je stemt het actieplan af op de aangegeven indicatie;
• je geeft de inhoud van activiteiten -individueel en groepsgericht- vorm en legt deze vast in het actieplan; je doet voorstellen ter verbetering;
• je verzorgt de planning en de organisatie hiervan.
Resultaat: actieplan mede vormgegeven, zodat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden.

Actieplan uitvoeren
• je bent persoonlijk begeleider van een aantal cliënten;
• je bevordert een goede leefsituatie en ziet toe op naleving van de huisregels en individuele afspraken en kan, indien van toepassing, sancties van beperkte aard opleggen;
• je biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven;
• je geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt;
• je legt, indien nodig, samen met de cliënt contact met relevante externe instanties;
• je stimuleert dagbesteding, huishoudelijke en/of recreatieve activiteiten;
• je voert, indien noodzakelijk, ondersteunende werkzaamheden uit;
• je rapporteert over werkzaamheden rond de cliënt in het cliëntenregistratiesysteem en verricht bijbehorende administratieve handelingen;
• je signaleert knelpunten en bespreekt deze met de leidinggevende en collega´s;
• je draagt mede zorg voor een optimaal woon-, leef- en werkklimaat;
• je treedt reactief en de-escalerend op bij crisis- en conflictsituaties;
• je evalueert het actieplan en stelt dit zo nodig bij;
• je bespreekt (de voortgang van) het actieplan in het multidisciplinair overleg;
• je controleert en bewaakt de juistheid van de indicatie en neemt zo nodig actie als de indicatie gewijzigd moet worden;
• je bent mede verantwoordelijk voor de medische gegevens (patiëntenadministratie) m.b.t. cliënten.
Resultaat: actieplan uitgevoerd, zodat dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en in staat is gestelde doelen te behalen op een inzichtelijke en methodische manier.

Cliënten verzorgen
• je verzorgt de cliënten, helpt bij wassen, aankleden, eten, drinken e.d.;
• je verricht alle voorkomende verplegende handelingen volgens geldende protocollen en conform het actieplan;
• je assisteert verpleegkundigen en arts bij verpleegtechnische handelingen en lichamelijk onderzoek;
• je zet medicijnen uit en dient deze toe;
• je observeert cliënten en geeft bijzonderheden ten aanzien van bijvoorbeeld pijn, benauwdheid en gedrag door aan de coördinerend verpleegkundige;
• je draagt mede zorg voor de aanschaf van benodigdheden ten behoeve van de afdeling Zorg.
Resultaat: cliënten verzorgd, zodanig dat voldaan wordt aan het actieplan.

Dienstverlening optimaliseren
• je denkt actief mee in verbeteren van de dienstverlening;
• je neemt deel aan werkoverleg;
• je begeleidt stagiaires;
• neemt deel aan (bij)scholingsactiviteiten;
• houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij;
• draagt mede zorg voor naleving van het privacyreglement;
• verricht overige voor de functie relevante neventaken.
Resultaat: bijdrage geleverd aan optimalisering van de dienstverlening, zodat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Wij vragen

Als begeleider Zorg beschik je over:

Vakkennis in de vorm van:
• een afgeronde MBO 4 opleiding richting Verpleegkunde of SPW 4 in combinatie met VZ IG;
• basiskennis van sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten;
• basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt;
• vakkennis met betrekking tot verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, ongewenst gedrag en conflicthantering.

Specifieke vaardigheden, zoals:

• sociale vaardigheden voor:

– het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek;
– het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten;
– het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
– het afstemmen van werkzaamheden met collega’s.

• je bent cliëntgericht, werkt vraaggestuurd en kunt methodisch werken vanuit een rehabilitatiemethodiek;
• je weet cliënten te motiveren en te stimuleren;
• je beschikt over creativiteit en improvisatievermogen voor het bedenken en organiseren van activiteiten;
• je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is goed;
• je beschikt over probleemoplossend vermogen;
• je kunt onderhandelen en overleg voeren;
• je bewegingsvaardigheid is goed, zodat je cliënten ook fysieke ondersteuning van cliënten kunt bieden;
• je kunt werken in onregelmatige diensten.

Wij bieden:

• Een contract voor 32 uren per week voor de duur van een jaar;
• Inschaling in schaal 7 conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het bruto maandsalaris minimaal € 2241,- en maximaal € 3130,- (bij een volledig dienstverband van 36 uur);
• Pensioenregeling via PFZW;
• Fietsenplan.

Interesse?

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij dhr. Cor Schaafsma (hoofd Zorgopvang de Marene), op telefoonnummer 06 26 97 40 12.

Je motivatie met curriculum vitae kun je tot en met 27 maart, onder vermelding van functie en vacaturenummer 16.12, mailen naar vacatures@zienn.nl.

Omdat je verzorgende taken moet uitvoeren, zoeken we mensen die beschikken over een afgeronde MBO-V opleiding of over een combinatie van SPW 4 met VZ-IG. Voldoe je niet aan deze functie-eis, dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze functie.

De gesprekken vinden plaats in week 14 (1e ronde) en week 15 (2e ronde).

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.