Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Praktijkexperiment 18-/18+

Het Praktijkexperiment 18-/18+ is een initiatief van Gemeente Leeuwarden, Zienn en Jeugdhulp Friesland. Het doel is een oplossing te vinden voor de knelpunten waar jongeren die 18 jaar worden tegenaan lopen in de domeinen: hulpverlening, huisvesting, onderwijs en inkomen/sociale zekerheid. Knelpunten die dakloosheid van jongeren in de hand kunnen werken… De uitkomsten van het Praktijkexperiment moeten leiden tot een structurele aanpak, die voorkomt dat jongeren op straat belanden.

Het Praktijkexperiment 18-/18+ loopt van 2015 tot september 2016. In die periode brengen we het (begeleidings)traject van 10 jongeren in kaart. We starten als de jongeren 17,5 zijn en gaan door tot ze (1) een goede woonplek hebben, (2) ondersteuning geregeld is, (3) school/dagbesteding loopt en er een (4) inkomen/sociale zekerheid is. Want wie 18 wordt, krijgt te maken met andere regels voor juist deze 4 domeinen. Van deze knip hebben de jongeren veel last:

  1. ze moeten verhuizen als de jeugdhulp stopt, maar er is onvoldoende woonaanbod en er zijn vaak geen middelen voor huur, borg en inrichting;
  2. ze hebben nog hulp nodig, maar een netwerk ontbreekt en de overdracht naar (weer) andere hulpverleners loopt niet altijd soepel;
  3. door de problematiek staat het hoofd niet (meer) naar school en studie, zodat schooluitval zonder een diploma dreigt;
  4. vaak zijn er schulden, weten ze niet hoe ze uitkeringen en verzekeringen kunnen regelen en is omgaan met geld bovendien niet het sterkste punt;
Nog niet klaar voor zelfstandigheid

Jongeren moeten – volgens huidige wet- en regelgeving – op 18-jarige leeftijd op eigen benen staan, maar zijn daar nog niet altijd klaar voor. Bestaande problematiek (bijvoorbeeld verwaarlozing, geweld, misbruik, psychiatrische problemen, alcohol- en/of drugsproblemen, instabiele of verstoorde familierelaties) is nog niet opgelost en nieuwe dienen zich door de knip aan. Problemen die zij moeilijk zelf kunnen oplossen, waardoor deze groter worden met dakloosheid als mogelijk gevolg.

Blokkades wegnemen

Gemeentelijk beleid en landelijke wetgeving sluiten vaak niet aan bij de behoeften en het leven van de jongeren. Ze voelen zich niet geholpen bij financiën, onderwijs, werk en huisvesting. Het doel is om de knelpunten in de overgang van jeugdhulp naar volwassenzorg bloot te leggen. Maar vooral om blokkades op te heffen die een goede woonplek, de juiste hulp, een schooldiploma, een gezonde financiële situatie in de weg staan. Die uitsluiting in de hand werken. Juist de blokkades zorgen dat er in Nederland nog zoveel zwerfjongeren zijn.

Nieuwe en bestaande oplossingen

Op zoek naar oplossingen dus. Misschien bestaan die al? Denk aan de ervaringen die Jeugdhulp Friesland en Zienn opdoen in hun project ‘Jeugdcoach’. Of aan de webapplicatie ‘jouw omgeving’ van behandelcentrum Reik. waarin jongeren hun begeleidingsplan kunnen vinden, afspraken kunnen maken en kunnen chatten. Als de applicatie nu ook voor andere organisaties beschikbaar wordt… Wie weet, zijn er meer bestaande oplossingen breder in te zetten. Cursussen ‘omgaan met geld’ bijvoorbeeld.

Wie doen er mee?

Omdat we op de 4 domeinen (onderwijs, wonen, financiën en zorgverlening) bestaande én nieuwe oplossingen onderzoeken, betrekken de initiatiefnemers zoveel mogelijk partners bij het praktijkexperiment. Denk aan: scholen wijkteams, expertise- en behandelcentrum Reik, welzijnsorganisatie Wellzo, woningcorporaties enzovoort. Jongeren zelf doen natuurlijk ook mee (vanuit het project Van de Straat). Gemeente Leeuwarden coördineert de pilot in nauwe samenwerking met Zienn en Jeugdhulp Friesland. De werkgroep komt maandelijks bij elkaar.

In Leeuwarden én in Rotterdam

Het praktijkexperiment 18-/18+ is een opdracht van het ministerie van VWS aan de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). SZN heeft de gemeenten Rotterdam en Leeuwarden als ‘proefregio’s’ voor het experiment benaderd. Beide gemeenten richten zich op oplossingen in de 4 genoemde domeinen. Rotterdam legt een extra accent daarnaast op Wonen en Leeuwarden op School en Werk. De resultaten van de praktijkexperimenten zullen breed worden gedeeld.

Artikelen Leeuwarder Courant over het Praktijkexperiment (25 augustus ’15)